Anarşizm

Anarşizm, devlet, kapitalizm ve bireylere otorite dayatan diğer tüm sistemler dahil olmak üzere tüm hiyerarşik otorite biçimlerinin ortadan kaldırılmasını savunan politik bir ideolojidir. Anarşistler, insanların merkezi otoriteye ihtiyaç duymadan kendilerini örgütleyebileceklerine ve bireylerin gönüllü işbirliği ve karşılıklı yardım yoluyla kendilerini yönetmekte ve toplu olarak kararlar almakta özgür olmaları gerektiğine inanırlar.

Anarşizmin kökleri, anarşistlerin devleti ve kapitalizmi işçileri sömüren ve bireysel özgürlüğü bastıran baskıcı sistemler olarak gördüğü 19. yüzyıl işçi hareketindedir. Anarşistler, bireylerin yaşamları üzerinde tam kontrole sahip olmaları gerektiğine ve her türlü zorlayıcı otoritenin doğası gereği baskıcı olduğuna inanırlar.

Anarşizm içinde bireyci anarşizm, sosyal anarşizm ve anarko-sendikalizm dahil birçok farklı düşünce okulu vardır. Bireyci anarşistler, bireyin egemenliğine inanırlar ve bireysel özgürlüğü kontrol etmeye veya sınırlamaya çalışan her türlü otoriteyi reddederler. Öte yandan sosyal anarşistler, kolektif eylemin önemini görürler ve toplumsal değişime ulaşmada topluluk ve dayanışmanın önemini vurgularlar. Anarko-sendikalistler, işçi sendikalarının ve işçi sınıfının kapitalizmi devirme ve işçi kontrolüne dayalı bir toplum kurma gücüne inanırlar.

Anarşizmin eleştirmenleri, merkezi otoritenin yokluğunun kaosa ve kanunsuzluğa yol açacağını ve insanların etkili bir şekilde işlev görebilmek için yapıya ve kurallara ihtiyaç duyduğunu iddia eder. Ancak anarşistler, hiyerarşik otoritenin kendisinin birçok toplumsal sorunun nedeni olduğuna ve gerçek özgürlük ve toplumsal uyumun ancak her türlü baskıcı otoritenin ortadan kaldırılmasıyla elde edilebileceğine karşı çıkarlar.