İslamcılık

Siyasal İslam olarak da bilinen İslamcılık, hükümetin ve toplumun temeli olarak İslam hukuku veya şeriatı kurmaya çalışan siyasi bir ideolojidir. Genellikle İslami kutsal metinlere ve geleneklere sıkı sıkıya bağlı kalmayı vurgulayan İslami köktencilikle ilişkilendirilir.

İslamcılık, İslam hukukunun tek otorite kaynağı olduğu ve toplumun tüm yönlerinin İslami ilkelerle yönetildiği bir İslam devleti veya halifeliği yaratmaya çalışır. Bazı İslamcı hareketler, bu hedeflere ulaşmak için güç veya şiddet kullanımını savunurken, diğerleri hedeflerine barışçıl siyasi yollarla ulaşmaya çalışır.

İslamcılık, bir dizi farklı ideoloji ve yaklaşıma sahip, çeşitli ve çok yönlü bir harekettir. Bazı İslamcı hareketler, İslami öğretileri modern koşullara uyarlamaya çalışan, doğası gereği reformistken, diğerleri daha muhafazakar ve İslam hukuku ve uygulamasının geleneksel yorumlarını sürdürmeye çalışıyor.

İslamcılığın eleştirmenleri, özellikle azınlık grupları için demokrasi, insan hakları ve din özgürlüğü için bir tehdit oluşturduğunu iddia ediyor. Ayrıca çoğulculuk ve çokkültürlülükle bağdaşmayan dışlayıcı ve hoşgörüsüz bir dünya görüşünü teşvik ettiğini de savunuyorlar.

Öte yandan İslamcılığın destekçileri, bunun İslami inanç ve değerlerin meşru bir ifadesini temsil ettiğini ve çoğu Müslüman olan birçok ülkede siyasete hakim olan laik ideolojilere bir alternatif sunduğunu savunuyorlar. Ayrıca, ana akım toplum tarafından yabancılaştırılmış veya marjinalleştirilmiş hisseden Müslümanlar için bir kimlik ve amaç duygusu sağlayabileceğini savunuyorlar.