Marksizm

Marksizm, kapitalizmin temelinde yatan sömürü düzenine karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Marksizm, işçi sınıfının kapitalizm altında ezilen konumundan hareketle, toplumsal devrimle birlikte sınıfsız bir toplumun kurulmasını hedeflemektedir. Bu nedenle, marksizm, kapitalist toplumun eleştirisini yaparak, işçi sınıfının öncülüğünde bir devrim yoluyla sosyalizmin inşasını savunur.

Marksizm, kapitalizmin eleştirisi üzerine kurulmuş olsa da, tarihte çeşitli varyasyonları ortaya çıkmıştır. Marksizmin farklı yorumları arasında, Leninizm, Stalinizm, Maoizm, Troçkizm ve Gramscizm gibi akımlar yer alır. Bu akımlar, Marx'ın felsefesinin farklı yönlerine odaklanır ve uygulamada farklı sonuçlar vermiştir.

Marksizmin temelinde, üretim araçlarının toplumsal mülkiyeti ve işçi sınıfının devrimci bir şekilde iktidarı ele alması yatar. Bu teoride, tarihsel materyalizm adı verilen bir yaklaşım da vardır. Tarihsel materyalizm, tarihin maddi koşulları ve üretim ilişkileri tarafından belirlendiği fikrine dayanır.

Marksizm, tarih boyunca birçok ülkede uygulanmıştır. Sovyetler Birliği, Çin, Küba ve Vietnam gibi ülkeler, Marksist teorinin uygulandığı devrimci dönüşümlere örnek olarak gösterilebilir. Ancak, tarih boyunca yapılan deneylerde, Marksist teorinin uygulanmasının bazı zorlukları olduğu ve bazı eleştirilerin hedefi haline geldiği de bir gerçektir.