Dini İnanışları

İbrani uygarlığı, Yahudilik dininin doğduğu ve geliştiği topluluklara ait bir uygarlıktır. Yahudilik, tek tanrılı bir din olarak İbrani inançlarının bir araya gelmesiyle oluşmuştur ve İsrailoğulları olarak bilinen İbrani halkının kutsal kitabı olan Tevrat, Yahudiliğin temelini oluşturur.

İbrani inançlarına göre, Tanrı, insanları yaratmış ve onlara verdiği kurallarla birlikte bir ahit yapmıştır. Bu ahit, Tevrat'ta yer alan "On Emir" olarak bilinen kurallarla temsil edilir. İbraniler, bu ahide uyarak yaşamaya ve Tanrı'nın kendilerine verdiği vaatleri yerine getirmeye çalışmışlardır.

İbrani inançları, diğer Semitik dinler gibi soyut bir anlayışa sahiptir ve doğayı tanrısal güçlerin işleyişi olarak görür. Bu nedenle, İbrani sanatı genellikle sembolik ve soyut ifadeler içerir. Özellikle dini anlamda kullanılan süslemeler ve figüratif motiflerde, doğrudan hayvan veya insan figürleri yerine sembolik anlatımlar tercih edilmiştir.

İbrani inancına göre, Tanrı, dünyayı yarattıktan sonra İsrailoğulları'na bir kutsal toprak vaat etmiştir. Bu nedenle, İbrani tarihi, İsrail toprakları etrafında dönmüştür ve İsrailoğulları, bu toprakları korumak ve yönetmek için birçok savaşa katılmışlardır. Bu savaşlar ve bölgesel etkileşimler, İbrani kültürünün gelişiminde önemli bir rol oynamıştır.

İbrani uygarlığı, diğer birçok uygarlık gibi birçok farklı dönemden geçmiştir. İbrani tarihi, Tevrat'ta bahsedilen İbrahim ve İshak gibi peygamberlerin yaşadığı dönemlerden, MÖ 70 yılında Romalıların Kudüs'ü ele geçirmesiyle son bulan İkinci Tapınak Dönemi'ne kadar uzanır.